Privacy

Privacy

Laatst bewerkt op 9 aug. 2018

Privacy Policy

 Slijterij Pinotage VOF

Slijterij Pinotage is sinds 19 mei 2010 gevestigd in het winkelcentrum in Annen. Wij zijn een slijterij die gespecialiseerd is in wijn, (speciaal)bier, whisky en cognac. Natuurlijk kunt u bij ons ook terecht voor andere binnen- en buitenlandse dranken. Slijterij Pinotage is hét adres als het gaat om een apart kado of een relatiegeschenk welke beslist zal opvallen tussen andere relatiegeschenken. Tevens hebben wij een webshop waar u een aantal van onze producten online kunt bestellen.

Slijterij Pinotage VOF hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Slijterij Pinotage VOF  houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

-          Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;

-          Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

-          Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

-          Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

-          Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

-          Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Slijterij Pinotage VOF zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens

Slijterij Pinotage VOF heeft overzichten gemaakt waaruit blijkt welke Persoonsgegevens zij verwerkt. Er wordt onderscheid gemaakt in algemene persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens. Uit het overzicht wordt duidelijk met welk doel wij de persoonsgegevens vastleggen en op grond waarvan. Ook maken wij duidelijk hoe lang wij de gegevens bewaren. De bewaartermijnen zijn bepaald op grond van de wet en / of vrijstellingsbesluit.

Voor meer informatie over de Algemene Verordening Gegevensbescherming verwijzen wij u naar de website van de Rijksoverheid:   

Per doelgroep is er een overzicht opgesteld.

DoelgroepPersoonsgegevensDoelGrondslagBewaartermijn
klanten (particulier)naam, adres, woonplaatsklantenspaarsysteemtoestemmingvoor de duur van de toestemming
klanten (particulier)emailadres of telefoonnummerbestellingenovereenkomstvoor de duur van de overeenkomst
klanten (particulier)emailadresemailmarketing nieuwsbrieftoestemmingvoor de duur van de toestemming
klanten (particulier)naw gegevensbesteling webshopovereenkomstvoor de duur van de overeenkomst
  fiscale verplichtingwet7 jaar
klanten (particulier)betaalgegevensbestelling webshopovereenkomstvoor de duur van de overeenkomst
  fiscale verplichtingwet7 jaar
bedrijfsklantennaw gegevensmaken / versturen factuurovereenkomst7 jaar
  fiscale verplichtingwet7 jaar
leveranciersemailadres en telefoonnummerversturen bestellingenovereenkomstvoor de duur van de overeenkomst
leveranciersbetaalgegevensbetalingenovereenkomst7 jaar
  fiscale verplichtingwet7 jaar
vertegenwoordigersemailadres en telefoonnummerbestelling en communicatieovereenkomstvoor de duur van de relatie / overeenkomst

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

-          Het verzorgen van de onze ICT en internetomgeving;

-          Het verzorgen van onze digitale nieuwsbrief;

-          Het verzorgen van de (financiële) administratie;

-          Het verzorgen van ons klantenspaarsysteem;

-          Het versturen van pakketten t.b.v. onze webshop;

-          Het beveiligen van onze en uw eigendommen m.b.v. camera’s.

 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn

Slijterij Pinotage VOF bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet of is vereist of volgens een vrijstellingsbesluit.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

-          Alle personen die namens Slijterij Pinotage van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;

-          We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

-          We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

-          Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

-          We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

-          Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens en hebben een geheimhoudingsovereenkomst onderschreven.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Wilt u contact met ons ten aanzien van uw rechten omtrent de verwerking van persoonsgegevens, maak dan gebruik van onderstaande contactgegevens.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring is aan veranderingen onderhevig. Er kunnen wijzigingen komen in de aard van de gegevens die we verwerken, in het doel, of in de genomen beschermingsmaatregelen. Wij streven ernaar op de regels omtrent privacy aan te passen aan de meest actuele wettelijke bepalingen. Wij nodigen u uit om de privacyverklaring regelmatig opnieuw ter kennis te nemen.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op.

Contactgegevens

Slijterij Pinotage VOF, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 63400502 en Vestigingsnr. 000005585716

Directielid is Allard en/of Jacqueline Hingstman

Zuidlaarderweg 87

9468 AD Annen

Telefoon: 0592 – 272813
E-mailadres:  [email protected]

Documenten